Serveis

IBClusters posa a disposició de les empreses un portfolio de serveis horitzontals per impulsar la competitivitat i la innovació a Balears, degut que els sectors estratègics de les illes requereixen d'activitats de suport diferencials, pel seu elevat contingut de coneixement específic i component d'innovació.

 

Serveis que ofereix IBClusters  

 • Donar rellevància a la capacitat innovadora del soci o patrocinador a través de la marca IBClusters
 • Contribuir a la interrelació i les sinergies entre les empreses innovadores de Balears
 • Participació en la xarxa Enterprise European Network, que ofereix informació i oportunitats de negoci en més de 50 països
 • Participar en activitats de networking que li permetran crear una xarxa professional de contactes amb els clusters associats i les seves empreses, així como intercanviar idees i crear valor compartit amb potencials socis tecnològics
 • Un millor accés a finançament i al mercat, aconseguint una major competitivitat en el desenvolupament de projectes
 • Participació en esdeveniments periòdics organitzats per IBClusters o els seus clusters associats - Difusió de les noticies del patrocinador en las plataformes de difusió d'IBClusters: web, newsletter mensual i xarxes socials
 • Newsletter exclusiva sobre del patrocinador en el moment de la seva incorporació, que arribarà a tots els membres d'IBClusters, les seves empreses associades i els seus subscriptores - Banner del patrocinador o aparició del soci ala web d'IBClusters
 • Capacitació de clusters managers i de directius a través de tutories  

 

 

Requisits per la participació a IBClusters    

 

Socis   

Els clusters que vulguin entrar a formar part d'IBClusters han de reunir els següents requisits:  

 • Representar iniciatives que donin cobertura a tot el territori balear, como a míni
 • Tenir una personalitat jurídica pròpia, no tenir ànim de lucre i estar domiciliats a Balears
 • Disposar d'un òrgan de goven integrat majoritàriament per empreses privades 
 • Tenir un número mínim de 10 socis
 • Disposar d'un pla estratègic


Patrocinadors  

Les entitats i organitzacions que vulguin patrocinar IBClusters han de reunir els següents requisits:  

 • Estar alineats amb la política d'IBClusters 
 • Representar iniciatives que donin cobertura a projectes d'innovació en el territori balear 
 • Tenir una personalitat jurídica pròpia i estar domiciliats a Balears