Què és IBClusters

Colaboram, competim, multiplicam

IBClusters és una associació estratègica sense ànim de lucre que aglutina els clústers d'innovació de les Illes Balears, la Cambra de Comerç de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears (Vicerectorat d'Innovació i Transferència). El seu paper és acompanyar les empreses balears en l'adaptació al canvi continu tot basant-se en tres principis inspiradors:

- La determinació que les polítiques industrials han de ser impulsades des d'allò públic, tenint en compte quins són els sectors econòmics estratègics i que puguin liderar la transformació.
- La focalització en projectes innovadors de base tecnològica o del coneixement amb capacitat tractora.
- L'eficiència, la competitivitat i el posicionament de la regió en el concert de regions europees innovadores.

L'estratègia d'IBClusters combina noves maneres de crear valor i competir dins els mercats, sempre tenint en compte l'equilibri territorial i la necessitat d'incrementar la professionalització de les empreses de les Illes Balears, identificar oportunitats per desenvolupar nous projectes i compartir les millores pràctiques dels diferents sectors.

IBClusters compta amb una triple dimensió:

Dimensió territorial
Les empreses estan localitzades a un àmbit geogràfic concret, les Illes Balears.

Dimensió multisectorial
Les empreses estan vinculades a un sistema de clústers, cadascun d'ells amb un valor industrial específic.

Dimensió cooperativa
Les empreses mantenen relacions de cooperació i complementarietat entre elles i, al mateix temps, de competència. Coopetició: cooperen i, al mateix temps, competeixen.